این مطلب ۴۸ بار خوانده شده

حضرت على (ع) فرمودند :

نسخه مناسب چاپ
(من یعمل یزدد قوةً ، من یقصر فی العمل یزدد فترة)هر کس کار (بدنى ) کند قوى تر شده ، وهر کس در کار کردن کوتاهى نماید، ضعیف تر خواهد شد .
نوع تبلیغ: 
متنی
جایگاه بنر: 
جایگاه E